Sunday, March 15, 2015

Top 10 Slam Dunk Players


1st Team
Kaede Rukawa - F - Shohoku
Eiji Sawakita - F - Sannoh
Akira Sendoh - F - Ryonan
Shinichi Maki - G - Kainan
Masashi Kawata - C - Sannoh

2nd Team
Hanamichi Sakuragi - F - Shohoku
Kenji Fujima - G - Shoyo
Hisashi Mitsui - G - Shohoku
Nobunaga Kiyota - F - Kainan
Takenori Akagi - C - Shohoku

No comments:

Post a Comment